การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วงออกประชุมประชาคม นำโดย นายสุรพล  ชาญนรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง ออกประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนในระดับหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่่เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 )