รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) รายรอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๔

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564 (1)