แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง ประจำปี 2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง-ประจำปี-2565

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-พ.ศ.2565-ของ-องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง