การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง ประกอบด้วย พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีความรู้ ความเข้าใจในคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดี มีความพอเพียง ปฏิบัติตามวินัย ระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทำงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป