การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง นายสุรพล ชาญนรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมนี้ นายสุรพล ชาญนรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง ได้มอบนโยบายให้กับพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง ได้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น