หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและการคัดเลือกบุคคล

ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน และการเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน  พ.ศ.2562

1ไฟล์แนบ

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)

2ไฟล์แนบ

 

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560  3ไฟล์แนบ

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นตำแหน่ง) 4ไฟล์แนบ

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 5ไฟล์แนบ

 

การพัฒนาบุคลากร

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564-2566 6ไฟล์แนบ

แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564-2566

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  8ไฟล์แนบ

 

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย  หมวด 8 การอุทธรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข์  9ไฟล์แนบ