แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2565 (2)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-พ.ศ.-2565