ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2564

สถิติการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565-เดือนตุลาคม2564-ถึง-ธันวาคม-พ.ศ.2564

สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือน มกราคม 2565 – มีนาคม 2565

สถิติการให้บริการประชาชน-ปี-2565-ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม