เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
          เตรียมเปิดให้ผู้สูงอายุรายใหม่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง จำนวนเงินเป็นไปตามอัตราขั้นบันไดอายุ ต่ำสุด  600 บาท สำหรับผู้สูงอายุ 60-69 ปีและ    สูงสุด 1,000 บาท สำหรับผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง
ตำบลนาม่วง  อำเภอประจักษืศิลปาคม
จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์ 0-4291-0178