รับเรื่องราวร้องทุกข์

รับเรื่องราวร้องทุกข์

พบเห็นการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม/เดือดร้อน โปรดแจ้ง

นายสุชาติ แน่นอุดร

นายกองค์การบริหาร่วนตำบลนาม่วง

โทรศัพท์ : 08-4798-0159

**********หรือใส่กล่องรับความคิดเห็นของหน่วยงานที่หน้าที่ทำการ**********

หากท่านติดต่องานแล้วไม่ได้รับความสะดวก เช่นล่าช้าหรือมาหลายครั้งแล้วไม่ได้รับข้อยุติ

กรุณาติดต่อโดยตรง นายสุชาติ แน่นอุดร นายกองค์การบริหาร่วนตำบลนาม่วง

หรือนาคงกฤช ณ ลำพูน ปลัดองค์การบริหาร่วนตำบลนาม่วง

ในวันและเวลาทำการ

เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันด้วยความขอบคุณ