รายงานกิจการสภา

กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง ประจำปี พ.ศ. 2557
ประกาศกิจการงานสภา
 • รายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 1   ครั้งที่ 1/2557
 • รายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 2   ครั้งที่ 1/2557
 • รายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 3   ครั้งที่ 1/2557
 • รายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 4   ครั้งที่ 1/2557
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง ประจำปี พ.ศ. 2556
ประกาศกิจการงานสภา
 • รายงานการประชุมสภาฯ สามัญครั้งแรก   ครั้งที่ 1/2556
 • รายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 1   ครั้งที่ 1/2556 
 • รายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 2   ครั้งที่ 1/2556
 • รายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 3   ครั้งที่ 1/2556
 • รายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 4   ครั้งที่ 1/2556
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง ประจำปี พ.ศ. 2555
ประกาศกิจการงานสภา
 • รายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 1   ครั้งที่ 1/2555
 • รายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 2   ครั้งที่ 1/2555
 • รายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 3   ครั้งที่ 1/2555
 • รายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 4   ครั้งที่ 1/2555