ประวัติและสัญลักษณ์

Logo_namong

องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง

ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล ตาม พ.ร.บ.  เปลี่ยนแปลงฐานะของสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2539  เมื่อวันที่  30  มีนาคม  พ.ศ.  2539  และเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งในสามขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอประจักษ์ศิลปาคม  จังหวัดอุดรธานี  ในท้องของที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม   ตั้งอยู่ที่บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี  มีพื้นที่ทั้งหมด  65.838  ตารางกิโลเมตร ประมาณ  41,149  ไร่