ข้อมูลประชากร

ประชากร

จำนวนประชากรในปี 2555 มีประชากรทั้งหมด 10,255 คน แบ่งเป็น

ชาย 5,211 คน หญิง 5,014 คน จำนวน 2,444 ครัวเรือน