สภาพทั่วไป

ส่วนที่ 1

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 1. ด้านกายภาพ

  1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งในสามขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอประจักษ์ศิลปาคม  จังหวัดอุดรธานี    ตั้งอยู่ในท้องของที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม   และมีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งอยู่ที่บ้านดอนม่วง  หมู่ที่ 3  ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม  จังหวัดอุดรธานี

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศตำบลนาม่วง  เป็นพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาด  สลับพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบในระดับความสูง   200  เมตร  190  เมตร  และ  180  เมตร   ทอดจากทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ  และห้วยเชียงเครือ   ซึ่งไหลจากทิศเหนือลงสู่ใต้ของพื้นที่ตำบล   สภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกพืชไว้บนที่ดอนและทำนาในที่ค่อนข้างราบเรียบ  มีแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่

 1. ลำห้วยโพนไพรตอนบน – ตอนล่าง
 2. ลำห้วยเชียงเครือ
 3. ลำห้วยเก้าต่า
 4. หนองวังเบ็ญ

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจำฤดูกาลซึ่ง 2 ชนิด คือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทยทำให้มีอากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป (ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม) ทำให้มีฝนตกชุกทั่วไป

ฤดูกาล  พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย สามารถแบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูหนาว เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย อากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแห้ง โดยมีอากาศหนาวจัดในบางวันและเดือนที่มีอากาศหนาวมากที่สุดคือเดือนธันวาคมถึงมกราคม แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงดังกล่าว

ฤดูร้อน  เริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม  ซึ่งเป็นช่วงว่างของฤดูมรสุม โดยมีลมทิศใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ส่งผลให้อากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป โดยเฉพาะในในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนจะเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุดของปี

ฤดูฝน  เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเอาความชื่นจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวร่องความกดอากาศต่ำที่พาด อยู่บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประทศไทย ทำให้อากาศเริ่มชุ่มชื้นขึ้นและฝนตกชุกตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป โดยเฉพาะเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่ฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปี แต่อย่างไรก็ตามนอกจากปัจจัยดังกล่าวที่ให้มีฝนตกชุกแล้วยังขึ้นอยู่กับอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงดังกล่าวด้วย (ข้อมูลจาก ศูนย์ภูมิอากาศ สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุวิทยา พ.ย. 2556)

1.4 ลักษณะของดิน

การใช้ที่ดิน   มีลักษณะการขยายตัวของที่อยู่อาศัย   โดยส่วนใหญ่จะอยู่ติดกันเป็นหมู่บ้านส่วนที่ราบลุ่ม  จะใช้ประกอบการเกษตร  ประเภทต่างๆ  เช่น  ทำนา  ทำสวน ทำไร่  การใช้ประโยชน์ในที่ดินยังไม่เกิดประโยชน์สูงสุด   เนื่องจากการทำการเกษตรเพียงฤดูกาลเดียวและการใช้สารเคมีช่วยในการผลิตทำให้ดินเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้น   แต่ระหว่างปีที่ผ่านมาได้มีการรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่บ้านใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการทำการเกษตรแทนการใช้สารเคมี  ทำให้ปริมาณการใช้สารเคมีลดลง

 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

1.ลำห้วยเชียงเครือ   มีพื้นที่รับน้ำ  ประมาณ   400  ไร่  หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์  คือ บ้านวังแสง

หมู่ที่   10  บ้านโนนแสวง   หมู่ที่  11  บ้านโนนสา    หมู่ที่   4,12

2.  ลำห้วยวังเบญมีพื้นที่หมู่บ้านที่ได้รับผลประโยชน์  คือ บ้านดอนม่วง  หมู่ที่ 3 บ้านดอนค้อ  หมู่ที่ 2

บ้านนาม่วง หมู่ที่   1

3. ลำห้วยเก้าต่าประชาชนได้ประโยชน์ คือ  บ้านเชียงกรม  บ้านโนนทรายฟอง

 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

                 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ

 1. ด้านการเมือง/การปกครอง

                2.1 เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง  ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล ตาม พ.ร.บ. เปลี่ยนแปลงฐานะของสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2539  เมื่อวันที่  30  มีนาคม  พ.ศ.  2539  ประกอบไปด้วย   14 หมู่บ้านดังนี้ (ข้อมูล ณ 25 ตุลาคม  2559)

หมู่ที่  1 บ้านนาม่วง                ผู้ปกครอง        นายอดิศักดิ์   เสนาภักดี            ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  2 บ้านดอนค้อ                ผู้ปกครอง        นายประเสริฐ   หินแสงใส          ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  3 บ้านดอนม่วง               ผู้ปกครอง        นางวงจันทร์    แดงสนาม            ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  4 บ้านโนนสา                ผู้ปกครอง        นายวิเชียร   บุญพา                 ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  5 บ้านโคกกลาง              ผู้ปกครอง        นายวิจิตร  กองจันทร์               ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  6 บ้านหนองลุมพุก           ผู้ปกครอง        นายอุไร   ปัดชา                     ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  7 บ้านหนองหญ้าม้า         ผู้ปกครอง        นายมงคลชัย  คำสามารถ          ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  8 บ้านเชียงกรม              ผู้ปกครอง        นายประเสริฐ   คงแถลง            ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  9 บ้านโนนทรายฟอง        ผู้ปกครอง        นายทรัพย์ประสิทธิ์  โอชารส       ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 10บ้านวังแสง                 ผู้ปกครอง        นายวิชาญ  นามอาษา              ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 11บ้านโนนแสวง              ผู้ปกครอง        นายสานิจ   ศรีกุล                  ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 12บ้านโนนสา                ผู้ปกครอง        นายกิตติขจร  บุญพา               ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 13บ้านหนองลุมพุก           ผู้ปกครอง        นายปัญญา   วงศ์ชมพู              ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 14บ้านเชียงกรม              ผู้ปกครอง        นายณัฐพงษ์  คำลาภ               กำนัน

เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง  มีพื้นที่ทั้งหมด  65.838  ตารางกิโลเมตร ประมาณ  41,149  ไร่   มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ  ดังนี้

ทิศเหนือ               ติดต่อกับตำบลผักตบ   อำเภอหนองหาน   และอำเภอเมืองอุดรธานี

ทิศใต้                  ติดต่อกับตำบลเชียงแหว  อำเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี

ทิศตะวันออก          ติดต่อกับตำบลอุ่มจาน  อำเภอประจักษ์ศิลปาคม

ตำบลเชียงแหว  อำเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี

ทิศตะวันตก           ติดต่อกับตำบลห้วยสามพาด   อำเภอประจักษ์ศิลปาคม  จังหวัดอุดรธานี

2.2 การเลือกตั้ง

                   สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น   จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล   มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  จำนวน  7,433  คน  มีผู้มาใช้สิทธิในการเลือกตั้ง 4,474    คน   คิดเป็นร้อยละ   60.19   ของผู้มีใช้สิทธิทั้งหมด  การไปใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยเนื่องจากอพยพแรงงาน

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ตำบลนาม่วง  ประชากรประจำปี   2556

เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง  เมื่อวันที่   22 ตุลาคม  2556

หน่วยเลือกตั้งที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากรผู้ไปใช้สิทธิ
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวนผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง คิดเป็นร้อยละ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

บ้านนาม่วง

บ้านดอนค้อ

บ้านดอนม่วง

บ้านโนนสา

บ้านโคกกลาง

บ้านหนองลุมพุก

บ้านหนองหญ้าม้า

บ้านเชียงกรม

บ้านโนนทรายฟอง

บ้านวังแสง

บ้านโนนแสวง

บ้านโนนสา

บ้านหนองลุมพุก

บ้านเชียงกรม

622

657

726

723

572

642

458

558

465

440

302

466

314

488

407

386

425

434

318

399

268

322

311

273

166

296

180

289

65.43

58.75

58.54

60.02

55.59

62.15

58.51

57.70

66.88

62.04

54.96

63.51

57.32

59.22

 

 1. ประชากร

3.1 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

(ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  2559)

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม  จ.อุดรธานี
หญิง ชาย หมายเหตุ
จำนวนประชากรเยาวชน  คน  คน อายุต่ำกว่า 18 ปี
จำนวนประชากร  คน  คน อายุ 18-60 ปี
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ  คน  คน อายุมากกว่า 60 ปี
รวม  5,214 คน  5,267 คน ทั้งสิ้น 10,493 คน

          3.2 จำนวนครัวเรือน

(ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  2559)

หมู่บ้าน บ้านปกติ บ้านรื้อถอน รวม
หมู่ที่ 1 บ้านนาม่วง 255 13 268
หมู่ที่ 2 บ้านดอนค้อ 236 11 247
หมู่ที่ 3 บ้านดอนค้อ 287 26 313
หมู่ที่ 4 บ้านโนนสา 242 13 255
หมู่ที่ 5 บ้านโคกกลาง 183 10 193
หมู่ที่ 6 บ้านหนองลุมพุก 286 50 336
หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้าม้า 170 20 190
หมู่ที่ 8 บ้านเชียงกรม 204 23 227
หมู่ที่ 9 บ้านโนนทรายฟอง 163 15 178
หมู่ที่ 10 บ้านวังแสง 153 7 160
หมู่ที่ 11 บ้านโนนแสวง 110 6 116
หมู่ที่ 12 บ้านโนนสา 146 10 156
หมู่ที่ 13 บ้านหนองลุมพุก 134 5 139
หมู่ที่ 14 บ้านเชียงกรม 160 7 167
รวม 2,729 216 2,945

 1. สภาพทางสังคม

              4.1 การศึกษา

จำนวนครูและนักเรียนโรงเรียนประถม (ปีการศึกษา 2559)

ที่ ชื่อโรงเรียน จำนวนนักเรียน

(คน)

จำนวนครู หมายเหตุ
ชาย

 

หญิง

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

โรงเรียนบ้านนาม่วง

โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ฯ

โรงเรียนบ้านโนนสา

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก

โรงเรียนบ้านเชียงกรม

โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง

โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง

โรงเรียนบ้านโนนแสวง

 

94

126

143

182

109

64

43

58

จำนวนครู

รวมทั้ง 8 แห่ง

65 คน

รวม 819        

 

                จำนวนครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ปีการศึกษา 2559)

ที่ ชื่อโรงเรียน จำนวนนักเรียน

(คน)

จำนวนครู รวม
ชาย

 

หญิง

 

1

2

3

4

5

6

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองลุมพุก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชียงกรม

50

45

21

32

53

41

2

3

2

2

3

3

2

3

2

2

3

3

รวม 242 15 15  

              4.2 สาธารณสุข

                   มีศูนย์บริการสาธารณสุข   2   แห่ง คือ โรงพยาบาลอำเภอประจักษ์ศิลปาคม ตั้งอยู่ที่

บ้านดอนม่วง หมู่ 3 และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรตินาม่วง  ตั้งอยู่ที่ บ้านนาม่วงหมู่ที่   1  ตำบลนาม่วง   อำเภอประจักษ์ศิลปาคม  จังหวัดอุดรธานี

 

                  ตัวชี้วัด                                                  จำนวนที่                ไม่ผ่านเกณฑ์

 

                                                                สำรวจทั้งหมด              จำนวน      ร้อยละ

คนไทยมีสุขภาพและอนามัยที่ดี มี เจ็ดตัวชี้วัด (ข้อมูลจาก การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี2559)

1.เด็กแรกเกิดมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม                            45 คน                    -คน         –

2.เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามตาราง    1,184 คน                     -คน         –

3.เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน   33 คน                     30คน    90.91

4.ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ  ปลอดภัย              2,215คร.                        1คร.    0.05

5.คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบำบัด บรรเทาอาการเก็บป่วย      2,125คร.                        1คร.     0.05

อย่างเหมาะสม

6.คนอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อคัดกรอง  4,419 คน                    471คน    10.66

ความเสี่ยงฯ

7.คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3 วัน ๆละ8,049 คน                         -คน         –

30 นาที

4.3 อาชญากรรม

              สถิติคดีอาญาในพื้นที่ตำบลนาม่วง ประจำปี 2559 (ข้อมูลจากสถานีตำรวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม)

              -ทำร้ายร่างกาย                2 คดี             -ฉ้อโกง                     4 คดี

-ลักทรัพย์                       1 คดี             -พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์             3 คดี

-อาวุธปืนและวัตถุระเบิด       3 คดี             -การพนัน                  6 คดี

-ยาเสพติด                     25 คดี             -ต่างด้าว                   1 คดี

-พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา 2 คดี         -อื่น ๆ         12 คดี

4.4 ยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบล   หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด

จากข้อมูลพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผลการสำรวจพบว่าประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลพบว่า ประชากรที่สูบบุหรี่ จำนวน  1,186  คน  ดื่มสุรา 795  คน

4.5 การสังคมสังเคราะห์

องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้

 1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
 2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 3. ประสานการทำบัตรผู้พิการ
 4. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
 5. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน
 6. ระบบบริการพื้นฐาน

            การคมนาคมขนส่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วงเป็นชุมชนชนบท   ห่างจากอำเภอประมาณ   1  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดอุดรธานีประมาณ   25  กิโลเมตร   ห่างจากกรุงเทพมหานคร   500  กิโลเมตร   มีเส้นทางคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและติดต่อกับตำบลและอำเภอใกล้เคียง  ดังนี้

 • ติดต่อกับตำบลผักตบ ตำบลหนองหานโดยถนนลาดยางสายดอนม่วง – ผักตบเชื่อมทางหลวงอุดร – สกลนครและทางลูกรังสายหนองลุมพุก– หนองบัวน้อย
 • ติดต่อกับตำบลโพนงาม อำเภอเมืองถนนลูกรังสายโนนทรายฟอง  -ดอนยางเดี่ยวเชื่อมทางหลวงอุดร – สกลนคร
 • ติดต่อกับตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองถนนลูกรังสายโนนทรายฟอง – หนองนาเจริญและเชื่อมถนนลาดยางหนองนาเจริญ  – บ้านโก่ย  เชื่อมทางหลวงอุดร – สกลนคร
 • ติดต่อกับตำบลโนนสูง อำเภอเมือง  ถนนลาดยาง  รพช.และลูกรังเป็นบางตอนเชียงกรม – หนองตะไก้  เชื่อมต่อกับตำบลห้วยสามพาด  อำเภอประจักษ์ศิลปาคม  ถนนลาดยาง รพช.บ้านเชียงกรม –โนนสมบูรณ์   เชื่อมถนนมิตรภาพอุดร –ขอนแก่นและถนนลาดยาง รพช.และลูกรังตอนบ้านนาดี  -หนองเม็กเชื่อมถนนมิตรภาพอุดร-ขอนแก่นที่บ้านนาดี
 • ติดต่อกับตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี  ถนนลาดยางกรมโยธาธิการบ้านโนนสาเชียงแหวเข้าสู่อำเภอกุมภวาปี
 • ติดต่อกับตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม  โดยถนนลาดยางรพช.สายบ้านนาดี – หนองเม็กที่บ้านนาม่วงหมู่  1  ผ่านตำบลเชียงแหวที่บ้านสวนมอญเข้าสู่ตำบลอุ่มจานและเชื่อมอำเภอหนองหาน  ถนนสายกุมภวาปี  – หนองหานที่ตำบลพังงู

              การไฟฟ้า  ประปา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง  มีไฟฟ้าใช้เกือบทุกหลังคาเรือน  ส่วนไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ทั่วถึงเนื่องจากมีการขยายตัวของชุมชนอย่างต่อเนื่อง   การประปาใช้บริการน้ำประปาหมู่บ้าน  ยังไม่สะดวกเท่าที่ควรเนื่องจากระบบการจ่ายน้ำ   และมีบางส่วนที่ยังไม่มีประปาใช้เนื่องจากน้ำจากแหล่งน้ำมีขนาดเล็กไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนประกอบกับคุณภาพน้ำในเขตชุมชนบ้านโนนสาหมู่ที่  4,12  น้ำอุปโภค  เค็มไม่สามารถใช้ได้

              การสื่อสาร  การโทรคมนาคม

–  จำนวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์ใช้    500  ครัวเรือน  โทรศัพท์มือถือประมาณ  90 %ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด

– เครือข่ายวิทยุสื่อสารใช้ศูนย์วิทยุนพเก้า   คลื่นความถี่   162.125

6.ระบบเศรษฐกิจ

6.1 การเกษตร

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ร้อยละ 60 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าว  มันสำปะหลัง  อ้อย  ดังนี้

–  อาชีพเกษตรกรรม      ร้อยละ       60 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

–  อาชีพเลี้ยงสัตว์          ร้อยละ       20 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

–  อาชีพรับจ้าง            ร้อยละ       10 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

–  อาชีพค้าขาย            ร้อยละ       10 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

6.2 การประมง

(ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีการประมง)

 

6.3 การปศุศัตว์

       (ข้อมูลจากปศุสัตว์อำเภอประจักษ์ศิลปาคม   19 มีนาคม 2559)
   
พื้นที่ เกษตรกรผู้ โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร ไก่ เป็ด สุนัข แมว แกะ แพะ
เลี้ยงสัตว์ (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว)
รวม (ราย)
01- นาม่วง 27 62 34 256 825 51 135 10
02- ดอนค้อ 34 104 25 575 20 125 14
03- ดอนม่วง 13 27 725 60 112 15
04- โนนสา 41 27 27 30 955 25 105 8
05- โคกกลาง 53 72 61 1,099 34 122 11
06- หนองลุมพุก 16 32 24 203 109 9
07- หนองหญ้าม้า 34 82 94 36 528 20 112 10
08- เชียงกรม 21 30 41 362 126 12
09- โนนทรายฟอง 22 14 65 498 91 120 10
10- วังแสง 18 80 26 319 105 9
11-โนนแสวง 15 7 9 137 33 114 7
12- โนนสา 15 24 18 315 12 122 12
13- หนองลุมพุก 23 26 16 529 124 9
14- เชียงกรม 19 63 39 641 40 115 8
                รวม 351 623 506 322 7,711 386         1,646 144

6.4 การบริการ

โรงแรม                     –         แห่ง

ร้านอาหาร                 2        แห่ง

โรงภาพยนตร์              –         แห่ง

สถานีขนส่ง                –         แห่ง

ร้านเกมส์                   2        แห่ง

6.5 การท่องเที่ยว

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ

6.6 อุตสาหกรรม

–  จำนวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จำนวน   10   แห่ง

(มีคนงานต่ำกว่า  ๑๐  คน  )

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

การพาณิชย์

ธนาคาร                    ๑        แห่ง     สถานีบริการน้ำมัน                  4        แห่ง

บริษัท                      –         แห่ง     ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า         –        แห่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด          –         แห่ง     ตลาดสด                    ๑        แห่ง

ร้านค้าต่างๆ               69      แห่ง     โรงฆ่าสัตว์                           –         แห่ง

ซุปเปอร์มาเก็ต             2        แห่ง

กลุ่มอาชีพ

มีกลุ่มอาชีพ  จำนวน      กลุ่ม

6.8 แรงงาน

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  15 – 60  ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ  95  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  73.99  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  25 – 50 ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้

 1. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
 2. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

8.1 ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมปฏิบัติธรรมของตำบล1แห่งและศาสนสถานรวม 19 แห่ง  ดังนี

1.วัดโพธิ์ศรีสว่าง บ้านนาม่วง หมู่ 1

 1. วัดเวฬุวัน,วัดป่าห้วยน้ำออก บ้านดอนค้อ หมู่ 2
 2. วัดจูมพร,วัดป่าบ้านดอนม่วง บ้านดอนม่วง หมู่ 3
 3. วัดโนนศรีสวัสดิ์,วัดทุ่งสว่างโนนแก,วัดป่า บ้านโนนสา หมู่ 4,12
 4. วัดมณีวรรณ บ้านโคกกลาง หมู่ 5
 5. วัดโพธิ์ศรีสว่าง,วัดป่าธรรมิการาม(ดอนสิม) บ้านหนองลุมพุก หมู่ 6,13
 6. วัดแพงศรีสว่าง บ้านหนองหญ้าม้า หมู่ 7
 7. วัดศรีบุญเรือง,วัดป่าประชานิมิต บ้านเชียงกรม หมู่ 8,14
 8. วัดโพธิ์ศรีวนาราม บ้านโนนทรายฟอง หมู่ 9

10.วัดสามัคคีธรรม,วัดป่าวังแสง       บ้านวังแสง หมู่ 10

11.วัดศรีมณีรัตนาราม       บ้านโนนแสวง หมู่ 11

8.2 ประเพณีและงานประจำปี

–  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่                       ประมาณเดือน    มกราคม

–  ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่                   ประมาณเดือน   กุมภาพันธ์

–  ประเพณีวันสงกรานต์                      ประมาณเดือน    เมษายน

–  ประเพณีลอยกระทง                       ประมาณเดือน    ตุลาคม  พฤศจิกายน

–  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา      ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้อนุรักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทำเครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ

ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ 95 % พูดภาษาอิสาน

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่วยบ้าง ได้แก่  เสื่อที่ทอจากต้นกก  ผ้าที่ทอจากผ้าฝ่ายและผ้าไหม  เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่

 1. ทรัพยากรธรรมชาติ

                        9.1 น้ำ  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน ,น้ำใต้ดินและน้ำประปาส่วนภูมิภาค

                        9.2 ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีป่าไม้

                        9.3 ภูเขา  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีภูเขา

                        9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามลำดับ  และเป็นพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ น้ำฝนน้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น  เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีที่ทิ้งขยะเป็นของตนเอง  การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนตำบลนำขยะไปทิ้งกับอปท.  โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม

 1. อื่นๆ

                       10.1  สรุปผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

จากข้อมูลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เพื่อนำผลการสำรวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ชุมชน ผลการสำรวจพบว่าประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ไม่ผ่านเกณฑ์การสำรวจ  ดังนี้

๑)  ประชาชนกรอายุตั้งแต่  35  ขึ้นไป  ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำปี  จำนวน  471  คน

๒)  ประชากรที่สูบบุหรี่  จำนวน 1,186  คน

๓)  ประชากรที่ดื่มสุรา  จำนวน  795  คน

๔)  ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีต่ำกว่า  ๓๐,๐๐๐  บาท   จำนวน  17  ครัวเรือน

ผลการสำรวจดังกล่าว  ถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข

การแก้ไขปัญหา

๑)  ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนสนใจในสุขภาพมากขึ้น โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เห็นถึงผลดีของการรักษาสุขภาพ

๒)  รณรงค์ ส่งเสริม จัดโครงการ/กิจกรรมงดสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา ลด ละ เลิก เพื่อให้ประชาชนเกิดความตะหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา

๓)  ส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆ ให้กับประชาชน เพื่อเพิ่มรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจนในชุมชน

************************************