โครงการธนาคารขยะ (ขยะแลกค่าขยะ)

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายคงกฤช ณ ลำพูน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง พร้อมด้วยนางศิริวิภา ทะราษฎร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง ออกรับซื้อขยะ ณ ศาลาประชาคมบ้านเชียงกรม หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 14 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี