ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี