กรณียื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ออนไลน์ด้วย page facebook ผ่าน google forms

กรณียื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ออนไลน์ด้วย page facebook ผ่าน google forms รายละเอียดการกรอกข้อมูลร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ใช้บริการสามารถ Scan QR Code เพื่อยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ร้องระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้ เพื่อง่ายต่อการให้ความช่วยเหลือและเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม