ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปิดป้ายหาเสียง