โครงการรณรงค์ป้องกันโรคลัมปี สกิน” (Lumpy Skin Disease)

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคลัมปี สกิน” (Lumpy Skin Disease)

วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวภาวิณี พลนิกรกิจ นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม ตรวจเยี่ยมกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคลัมปี สกิน” (Lumpy Skin Disease) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง โดยมี นายสุชาติ แน่นอุดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง พร้อมด้วย ปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.นาม่วง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และได้มอบเวชภัณฑ์ยาฆ่าแมลงให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ทั้ง 14 หมู่บ้าน ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี