การออกฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การออกฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายสุชาติ แน่นอุดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการออกฉีดพ่นฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งได้ดำเนินการในวันนี้จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ฯ โรงเรียนบ้านาม่วง โรงเรียนบ้านโนนสา และโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม