โครงการขยะแลกขยะ

โครงการขยะแลกขยะ
วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ แน่นอุดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง มอบหมายให้นางสาวธัญลักษณ์ พานชมภู รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง ออกรับซื้อขยะจัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการปลูกฝังให้ชุมชนรู้จักคุณค่าของขยะ และสร้างแรงจูงใจนำขยะที่สะสมไว้มาแลกเป็นค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย ณ บ้านโนนสา หมู่ที่ 4 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี