โครงการขยะและขยะ

โครงการขยะแลกขยะ
วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ แน่นอุดร นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาม่วง มอบหมายให้ นายสุระจิตร เพียราช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาม่วง ออกรับซื้อขยะจัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการปลูกฝังให้ชุมชนรู้จักคุณค่าของขยะ และสร้างแรงจูงใจนำขยะที่สะสมไว้มาแลกเป็นค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย ณ บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี