กิจกรรมมอบถุงยังชีพ

วันพุธที่ 2  มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสุชาติ แน่นอุดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง มอบถุงยังชีพผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019