การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ

การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง