Day: มกราคม 11, 2022

แผนปฏิบัติการออกรับยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล        และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล