Day: มกราคม 6, 2022

สุรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564

สุรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี