จัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ

การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ไตรมาสที่ 1-2 (เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564

 

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2564

20210511143901 (2)

 

การประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายทางบ้านโนนทรายฟอง หมู่ที่ 9

ประกาศองค์การบริหารส่้วนตำบลนาม่วง

การประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายทางบ้านโนนทรายฟอง หมู่ที่ 9 จำนวน 2 ช่วง

การประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายทางบ้านเชียงกรม หมู่ที่ 14

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง

การประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายทางบ้านเชียงกรม หมู่ที่ 14 จำนวน 2 สายทาง

การประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายทางบ้านโนนสา หมู่ที่ 12 จำนวน 2 สายทาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง

การประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายทางบ้านโนนสา หมู่ที่ 12 จำนวน 2 สายทาง

การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 13

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง

การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 13  เส้นทางบ้านนางวิลัยพร ซาบล็อคสกี้

 

การประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนทรายฟอง หมู่ที่ 9

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง

การประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนทรายฟอง หมู่ที่ 9เส้นทางพ่อหัดตา ปัญจพันดอน

การกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านโนนสา หมู่ที่ 4

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง

การกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายทางบ้านโนนสา หมู่ที่ 4 จำนวน 2 สายทาง