กิจกรรม

ออกตรวจเยี่ยมศูนย์กักตัวLocal Quarantine และมอบถุงยังชีพ

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายสุชาติ แน่นอุดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง พร้อมด้วยนายอินแต่ง แน่นอุดร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์กักตัว ( Local Quarantine ) และมอบถุงยังชีพ เงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กในครอบครัวยากจน บ้านโนนแสวง หมู่ 11 และมอบถุงยังชีพจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานีให้ผู้ป่วยที่ภาวะพึ่งพิง บ้านหนองลุมพุก หมู่ 6 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคลัมปี สกิน” (Lumpy Skin Disease)

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคลัมปี สกิน” (Lumpy Skin Disease)

วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวภาวิณี พลนิกรกิจ นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม ตรวจเยี่ยมกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคลัมปี สกิน” (Lumpy Skin Disease) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง โดยมี นายสุชาติ แน่นอุดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง พร้อมด้วย ปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.นาม่วง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และได้มอบเวชภัณฑ์ยาฆ่าแมลงให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ทั้ง 14 หมู่บ้าน ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

การออกฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การออกฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายสุชาติ แน่นอุดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการออกฉีดพ่นฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งได้ดำเนินการในวันนี้จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ฯ โรงเรียนบ้านาม่วง โรงเรียนบ้านโนนสา และโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม

โครงการขยะแลกขยะ

โครงการขยะแลกขยะ
วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ แน่นอุดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง มอบหมายให้นางสาวธัญลักษณ์ พานชมภู รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง ออกรับซื้อขยะจัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการปลูกฝังให้ชุมชนรู้จักคุณค่าของขยะ และสร้างแรงจูงใจนำขยะที่สะสมไว้มาแลกเป็นค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย ณ บ้านโนนสา หมู่ที่ 4 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

โครงการขยะและขยะ

โครงการขยะแลกขยะ
วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ แน่นอุดร นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาม่วง มอบหมายให้ นายสุระจิตร เพียราช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาม่วง ออกรับซื้อขยะจัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการปลูกฝังให้ชุมชนรู้จักคุณค่าของขยะ และสร้างแรงจูงใจนำขยะที่สะสมไว้มาแลกเป็นค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย ณ บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

กิจกรรมมอบถุงยังชีพ

วันพุธที่ 2  มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสุชาติ แน่นอุดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง มอบถุงยังชีพผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

จิตอาสาล้างทำความสะอาด “ตลาดสนั่นเมือง”

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ แน่นอุดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง นำข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง ล้างทำความสะอาด “ตลาดสนั่นเมือง” ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. สาธารณสุข และผู้ประกอบกิจการในตลาด ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19)

“ตรวจแก้ไขซ่อมแซมไฟส่องสว่าง”

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ แน่นอุดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง มอบหมายให้ นายทศพร นามวงษ์ นายช่างไฟฟ้า พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกปฏิบัติงานบริการประชาชน ตรวจแก้ไขซ่อมแซมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 13 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

มอบถังขยะติดเชื้อ

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ แน่นอุดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง มอบหมายให้นายอินแต่ง แน่นอุดร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง พร้อมด้วยนักป้องกันฯ ส่งมอบถังขยะติดเชื้อให้กับรพ.สต.นาม่วง จำนวน 14 ถัง โดยมีนายศิริชัย สายอ่อน สาธารณสุขอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เป็นผู้รับมอบวัตถุประสงค์ในการส่งมอบเพื่อใช้สำหรับเป็นภาชนะรองรับขยะติดเชื้อและหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ไม่ทิ้งปะปนกับขยะชุมชน ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เก็บขนขยะมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อ COVID-19

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่นแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน “องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง ร่วมใจต้านการทุจริตคอรัปชั่น “

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่นแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน “องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง ร่วมใจต้านการทุจริตคอรัปชั่น “

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 นายสุชาติ แน่นอุดร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง จัดกิจกรรม “องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง ร่วมใจต้านการทุจริตคอรัปชั่น “ พร้อมทั้งแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริตคอรัปชั่นณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี