ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.
นายสุรพล ชาญนรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประุชมองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านนาม่วง หมู่ 1

การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านนาม่วง หมู่ 1

โครงการปรับปรุงลูกรัง ม.1

การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงลงลูกรังสายทางบ้านโนนทรายฟอง หมู่ 9

การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงลงลูกรังสายทางบ้านโนนทรายฟอง หมู่ 9 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนทรายฟอง หมู่ 9 ซอยนางจันทร์

การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงลงลูกรังสายทางบ้านโนนทรายฟอง หมู่ 9

การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงลงลูกรังสายทางบ้านโนนทรายฟอง หมู่ 9 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง 

โครงการปรับปรุงลงลูกรังสายทางบ้านโนนทรายฟอง หมู่9

การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองลุมพุก ม.6

การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองลุมพุก ม.6 เส้นทางนายอุดม บุตรโยธี-นายบุญช่วย มาตาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองลุมพุก ม.6 นายอุดม บุตรโยธี

การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านนาม่วง

การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านนาม่วง หมู่ 1 

สายทางบ้านนาม่วง ม.1

ตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา15.00 น. คณะกรรมการฯลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1.ปั้มน้ำมันหยอดเหรียญ ศาลากลางบ้านบ้านนาม่วง 2.ร้านเสริมสวยบ้านเชียงกรม ม.8 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนบุคคลฯ

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนบุคคลฯ

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ